16°C weather icon

24. sjednica Gradskog vijeća Grada Makarske

06.05.2012.

7.5.2012.

Na temelju članka 66. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Makarske ("Glasnik Grada Makarske" br. 11/09) dana 08. svibnja 2012. g. (utorak) u hotelu „Meteor“ Makarska, s početkom u 13,00 sati održat će se 24. sjednica Gradskog vijeća Grada Makarske.

Za sjednicu je predlažen sljedeći


d n e v n i r e d

1. Zapisnik s 22. i 23. sjednice Gradskog vijeća održane 27. prosinca 2011.godine i 14. veljače 2012.godine;
2. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Makarske za period od 01. srpnja do 31. prosinca 2011.g.
3. Projekt heliodrom - Osejava (prezentacija)
4. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Makarske za 2011. godinu
5. Godišnji izvještaj o izvršavanju konsolidiranog proračuna Grada Makarske za 2011.godinu
6. Odluka o rasporedu sredstava političkim strankama iz Proračuna Grada Makarske u 2012. godini
7. Odluka o donošenju UPU-a naselja Glavica
8. Odluka o donošenju UPU-a naselja Bilaje 1
9. Odluka o davanju suglasnosti na Ugovor o kupoprodaji zemljišta označenog kao čest.zem. 837/1 k.o. Veliko Brdo (za potrebe izgradnje ulice Ivana Gorana Kovačića)
10. Odluka o izradi izmjena i dopuna UPU-a ugostiteljsko turističke zone Makarska –Zapad 1
11. Odluka o davanju na korištenje javnih površina Grada Makarske za postavljanje kioska, štekata, pokretnih naprava i sl., te o naplati poreza za korištenje javnih površina
12. Odluka o izmjena i dopuna Odluke o gradskim porezima Grada Makarske
13. Odluka o davanju suglasnosti gradonačelniku na potpis Sporazuma za LAG
14. Odluku o pokretanju izgradnje i uređenja tematske staze na području grada Makarske (poluotok sv. Petar)
15. Zaključak o prodaji nekretnine u Makarskoj na adresi Potok br.1.
makarska logo