11°C weather icon

22. sjednica Gradskog vijeća Grada Makarske

22.12.2011.

23.12.2011.

Dana 27. prosinca 2011. g. (utorak) održat će se 22. sjednica Gradskog vijeća Grada Makarske, s početkom u 13,00 sati u prostorijama Dobrovolljnog vatrogasnog društva Makarska.


Za sjednicu se predlaže sljedeći Dnevni red:


d n e v n i r e d

1. Zapisnik s 20. sjednice održane 27. rujna 2011.g. i 21. sjednice održane 10. i 17. listopada 2011.godine;
2. Proračun Grada Makarske za 2012. godinu i projekcija Proračuna Grada Makarske za 2013.- 2014. godinu;
3. Odluka o izvršenju Proračuna Grada Makarske za 2012. godinu;
4. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja sportsko – rekreativne zone Platno;
5. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Požare;
6. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Makarska - Zapad 3;
7. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Zelenka 2;
8. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Volicija 2;
9. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine;
10. Odluka o davanju suglasnosti za zasnivanje zakupa poslovnog prostora u vlasništvu Grada Makarske izravnom pogodbom ( Art caffe – Glazbena škola);
11. Analiza stanja i smjernice za organizaciju razvoja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Makarske u 2012. godini;
12. Zaključak o davanju suglasnosti na izvješće o radu Dječjeg vrtića „Biokovsko zvonce“ Makarska za predškolsku godinu 2010/2011.;
13. Zaključak o davanju suglasnosti na Statut Osnovne škole Stjepana Ivičevića Makarska;
makarska logo