10°C weather icon

2. sjednica Gradskog vijeća Grada Makarske

24.06.2013.

 
            Na temelju članka 66. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Makarske ("Glasnik Grada Makarske" br. 11/09 i 2/13) predsjednica Gradskog vijeća Jagoda Martić, dipl. ing. kemije saziva 2. sjednicu Gradskog vijeća Grada Makarske za dan 28. lipnja 2013. g. (petak) koja će se održati u hotelu „Meteor“ s početkom u 17,00 sati
 
Za sjednicu je predložen sljedeći
 
D n e v n i   r e d
 
1.      Zapisnik sa konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Makarske
               održane 11. lipnja 2013. godine;
2.      Rješenje o imenovanju potpredsjednika Gradskog vijeća;
3.      Odluka o pristupanju promjeni Statuta Grada Makarske;
4.      Rješenje o imenovanju članova Odbora za statutarno pravna pitanja;
5.      Rješenje o imenovanju člana Mandatnog povjerenstva;¸
6.      Rješenje o imenovanju članova Odbora za izbor i imenovanje;
7.      Rješenje o imenovanju članova Odbora za financije i proračun;
8.      Rješenje o imenovanju članova Međustranačkog vijeća;
9.      Rješenje o imenovanju članova za Međugradsku suradnju;
10. Odluka o određivanju uvjeta za kandidate za članove nadzornih, odnosno upravnih odbora, te uprava trgovačkih društava;
11. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Vijeća za davanje koncesija na pomorskom dobru;
12. Rješenje o izmjenama i dopunama Stožera zaštite i spašavanja grada Makarske

makarska logo