4°C weather icon

14. sjednica Gradskog poglavarstva

18.09.2007.

Dana 21. rujna 2007.g. sazvana je 14. sjednica Gradskog poglavarstva koja će se održati u sobi 26 zgrade Grada Makarske s početkom u 12,00 sati.

Za sjednicu predložen je sljedeći

D N E V N I   R E D

1. Verificiranje Zapisnika s 12. i 13. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Makarske održanih 12. i 17. rujna 2007. godine;
2. Zaključak o utvrđivanju previda/greške u PPUG-u Makarska;
3. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove Gradski sportski centar Makarska;
4. Zaključak o prijedlogu za davanje suglasnosti na polugodišnje izvješće o radu Gradskog muzeja Makarska za prvih šest mjeseci 2007. godine;
5. Zaključak o suglasnosti za promjenu vremena trajanja boravka korisnika u vrtiću „Ciciban“ Dječjeg vrtića „Biokovsko zvonce“ Makarska;
6. Zaključak o razrješenju i imenovanju predstavnika Povjerenstva za provedbu nabave za Dječji vrtić „Biokovsko zvonce“ Makarska;
7. Zaključak o suglasnosti za prikupljanje ponuda za izvođača radova na zgradi u Osnovnoj školi oca Petra Perice Makarska.

makarska logo