9°C weather icon

12. sjednica Gradskog poglavarstva

09.09.2007.


Dana 12. rujna sazvana je 12. sjednica Gradskog poglavarstva koja će se održati u sobi 26 zgrade Grada Makarske s početkom u 12,00 sati.

Za sjednicu predložen je sljedeći

D N E V N I     R E D

1. Verificiranje Zapisnika s 9., 10. i 11. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Makarske održanih 14. kolovoza , 24. kolovoza i 03. rujna 2007. godine;
2. Zaključak o prodaji čest.zem. 2107/3 KO Makarska Makar;
3. Zaključak o otkupu zemljišta;
4. Zaključak o oslobađanju od plaćanja zateznih kamata po rješenju o komunalnom doprinosu KLASA:UP-I-363-05/07-01/11, UR.BROJ.2147-05/07-02-1-IM od 12. travnja 2007.;
5. Izmjene i dopune Plana pozivanja i aktiviranja zapovjedništva zaštite i spašavanja Grada Makarske;
6. Smjernice za organizaciju i razvoj Sustava zaštite i spašavanja u 2007. godini.

makarska logo