10°C weather icon

0d 17. ožujka do 1. travnja: Odluka o privremenom prestanku rada Dječjeg vrtića „Biokovsko zvonce“ Makarska

16.03.2020.

Na temelju članka 48. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19-13 -pročišćeni tekst, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 49. Statuta Grada Makarske ("Glasnik Grada Makarske", br. 8/18 i 14/18) i sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske, Gradonačelnik Grada Makarske dana 13. ožujka 2020. godine donosi

 

 

ODLUKU

 o privremenom prestanku rada Dječjeg vrtića „Biokovsko zvonce“ Makarska

 

 

 

Članak 1.

            Dječji vrtić „Biokovsko zvonce“ Makarska, kojem je osnivač Grad Makarska, privremeno se zatvara i prestaje s radom od 17. ožujka 2020. godine do 01. travnja 2020. godine ili do donošenja drukčije odluke osnivača.

            Grad Makarska u cilju preventivnih mjera sprečavanja širenja epidemije bolesti izazvane koronavirusom COVID-19 želi smanjiti rizik širenja zaraze.

 

Članak 2.

            Za djecu i roditelje koji nemaju mogućnost adekvatnog zbrinjavanja djece u gore navedenom razdoblju, obveza je Dječjeg vrtića „Biokovsko zvonce“ Makarska iz članka 1. ove Odluke osigurati dežurstva.

 

Članak 3.

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na službenim stranicama Grada Makarske.

 

 

 

KLASA: 601-02/20-20/1

URBROJ: 2147/01-06/1-20-1

Makarska, 13. ožujka 2020.

 

 

 

 

                                                                                               Gradonačelnik

                                                                                               Jure Brkan, dipl. oec.

 

 

 

 

makarska logo