GCOM

Gradski centar ,,Osejava'' Makarska

Nakon ukidanja gradskih centara za obavješćivanje, a s ciljem daljnjeg poboljšanja sigurnosti građana, Grad Makarska je  2008. uspostavio moderni centar za informiranje i izvješćivanje – Gradski centar ’’Osejava’’ Makarska. GCOM ustrojen je kao poseban odsjek (Odsjek za poslove izvješćivanja – Gradski centar “Osejava” Makarska ) u Odjelu za komunalne djelatnosti Grada Makarske.

GCOM je sustav koji omogućuje građanima Makarske i turistima da korištenjem samo jednog besplatnog telefonskog broja – 08000 112, radijske veze, e-maila te aplikacije Zakrpaj.to komuniciraju s gradskim službama i trgovačkim društvima u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Makarske, prijavljuju probleme, prate njihovo rješavanje te pravovremeno dobiju povratne informacije. Putem GCOM-a operateri građane povezuju s komunalnim redarima, kontaktnim policajcima i dežurnim komunalnim službama te inspekcijskim službama.

Na temelju Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15,118/18,31/20) i Pravilnika o organizaciji rada, postupanju i odgovornosti GCOM-a (Glasnik Grada Makarske br.1/08) GCOM na jednom mjestu uređuje, organizira i planira sljedeće poslove:

 • videonadzor javnih gradskih površina
 • komunikacijskog centra Odsjeka za komunalno redarstvo
 • distribuira lokalne meteorološke podatke iz vlastitih izvora (Ultrazvučna meteorološka postaja) i DHMZ-a
 • raspolaže seizmografom koji je uvezan u mrežu Seizmološke službe Republike Hrvatske
 • centar je telekomunikacijsko upravljačko središte komunalnih službi, poduzeća i udruga koje raspolažu radijskom vezom
 • u suradnji sa HCK organizira rad i neposredno upravlja Spasilačkom službom (Baywatch) na makarskim plažama
 • koordinira poslovima zemaljskog operatera za potrebe helikopterskog prometa te poslovima slobodnog turističkog letenja (paraglajdera)
 • centar daje tehničku podršku za poslove videonadzora Hrvatske meteorske mreže
 • kontrola prometa na javnim površinama s ograničenim pristupom (stupići)
 • tehnička podrška i komunikacijski centar sustava Civilne zaštite Grada Makarske
 • radarski nadzor (po potrebi) morskog prostora ispred Grada Makarske, te potpora MUP-ovom radarskom sustavu
 • suradnja i omogućavanje pravodobnog protoka informacija prema svim žurnim službama na području Grada Makarske (JVP, DVD, HGSS, Hitna pomoć, HCK, Županijski centar 112).